Sviečka za nenarodené deti

Manuál pre dobrovoľníka

Milí koordinátori a dobrovoľníci zapojení do kampane Sviečka za nenarodené deti!

Dostávate od nás manuál dobrovoľníka. Má byť pre Vás pomocou, ako krok po kroku kampaň zvládnuť. Manuál dáva aj odpovede na najčastejšie otázky alebo problémy, s ktorými sa môžete stretnúť. Vďaka Vám má kampaň Sviečka za nenarodené deti 20-ročnú históriu a môže trvať aj naďalej.

Ďakujeme Vám a povzbudzujeme Vás v tejto zmysluplnej činnosti.

Stručne o Fóre života

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Tento rok oslavuje svoje 20 výročie! Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách.

Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, Centrá konkrétnej pomoci Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis, n.o. Tlakový hrniec, n.o. a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Poprade a sociálneho podniku Labore.

O Sviečke za nenarodené deti

2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov.

 

Dobrovoľnícka práca v kampani Sviečka za nenarodené deti má tri fázy a to:

  • PRÍPRAVNÚ FÁZU
  • REALIZAČNÚ FÁZU
  • ZÁVEREČNÚ FÁZU

1. PRIPRÁVNA FÁZA

Zaregistrujte sa ako noví dobrovoľníci

Kampaň Sviečka za nenarodené deti funguje vďaka silnej podpore dobrovoľníkov, bez ktorých by sa nemohla realizovať.

Naši dobrovoľníci nie sú v kampani sami – v každom z ôsmich krajov Slovenska má Fórum života regionálneho koordinátora, ktorý je podporou pre dobrovoľníkov.

Nech sa páči, vyplňte registračný formulár.

V prípade, že pre občianske združenie Fórum života odpracujete počas roka 40 hodín, môžete darovať až 3% z podielu zaplatenej dane. Na toto potrebujete dobrovoľnícku zmluvu, radi Vám ju zašleme, kontaktuje nás.

Ak ste už niekedy pracovali ako dobrovoľník

Každý koordinátor napísal e-mail dobrovoľníkom zo svojho regiónu, kde ich informoval o tohtoročnej kampani. Nedostali ste túto informáciu? Ozvite sa nám, napíšte nám na sviecka@forumzivota.sk.

Príprava na predaj sviečok

Sviečky môžete predávať v kostole, v rodinnom centre, na cintoríne,
v škole alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Ak začínate s predajom prvý rok, ozvite sa najprv zodpovednému koordinátorovi, ktorý vám všetko vysvetlí.

Tento rok predaj sviečok bude prebiehať trošku inak – aj vzhľadom na pandemickú situáciu spôsobenú Covidom-19. Preto sledujte aktuálne aj FB Fóra života, kde budeme informovať o aktuálnych zmenách.

POSTUP:

1. vypýtať si súhlas s vykonávaním zbierky
od zodpovednej osoby za nehnuteľnosť, kde plánujete predávať sviečku. (napr. ak sa jedná o kostol je to správca farnosti)

2. súhlas treba doručiť  kontaktnej osobe v regióne, stačí aj elektronicky, ktorá ho ďalej pošle do kancelárie Fóra života.

3. vyzdvihnúť si sviečky, nálepky, plagáty, letáky, oznam o konaní verejnej zbierky, označenie dobrovoľníka a dobrovoľníčky a krabičku na finančné prostriedky u zodpovednej osoby.

4.  ak máte vlastnú krabičku – budete potrebovať ešte vytlačiť:

5. pri kontrole a preberaní materiálov podpísať preberací protokol s kontaktnou osobou v regióne, v prípade potreby aj so zodpovednou osobou s predajom. Jedna časť zostáva zodpovednej osobe a druhá časť tomu, kto preberá sviečky – spravidla dobrovoľníkovi.

6. označiť sviečky nálepkami

 

Prípravná fáza je na konci.

2. Realizačná fáza

 Samotný predaj Sviečok za nenarodené deti

Sviečky tradične začíname predávať už dva týždne pred Sviatkom všetkých svätých
(1. november) a Pamiatkou zosnulých
(2. november). Tento rok sa predaj sviečok v niektorých miestach realizuje aj skôr.

V roku 2022 tak môžete začať
s predajom už 15. 10. 2022.

Kampaň spojená s verejnou zbierkou vrcholí 2. novembra 2022, kde si v tento deň zapaľujeme sviečku v oknách domovov, na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom ako spomienku na všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť.

Na mieste predaja je potrebné zabezpečiť:

Ak máte oficiálnu pokladníčku Fóra života na predaj sviečok je potrebné:

1. Označiť miesto predaja oznámením o konaní verejnej zbierky (napríklad pripnutím na stolík).

2. Označiť seba ako dobrovoľníka/dobrovoľníčku (napríklad štítok na tričko, bundu)

Ak máte vlastnú pokladničku:

1. Označiť miesto predaja značkou Fórum života
a oznámením o konaní verejnej zbierky (napríklad pripnutím na stolík).

2. Označiť seba ako dobrovoľníka/dobrovoľníčku (napríklad štítok na tričko, bundu)

3. Pripraviť cenovky na sviečky

4. Označiť pokladničku toutou značkou alebo nálepkami, ktoré ste lepili na sviečky.

 

POZOR!!!

Manipulácia s peniazmi musí byť transparentná, zabezpečená proti zneužitiu, pokladnička bezpečne uschovaná po dohode
u Vás alebo u zodpovednej osoby.

Niekoľko rád

Pripravte sa na rôzne situácie, ktoré môžu nastať. Najčastejšie otázky, ktoré naši dobrovoľníci dostávajú, sa týkajú činnosti Fóra života. Hľadať argumenty býva občas ťažké a dobrá príprava sa zíde. Najčastejšie otázky a možné odpovede na ne nájdete tu.

Čo je pri predaji sviečok najdôležitejšie?

ĎAKOVAŤ – za všetko – za finančný príspevok, za otázky, za postrehy – aj za tie „pod kožu“. Poďakujte sa aj zodpovednej osobe za možnosť usporiadať zbierku.

3. Záverečná fáza

Čakajú Vás posledné tri kroky.

Poslať vyzbierané peniaze na registrovaný zbierkový účet IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295. Ako variabilný symbol uveďte PSČ obce
a do poznámky presný názov obce, farnosti alebo inštitúcie, v rámci ktorej ste zbierku organizovali. Peniaze môžete poslať aj poštovou poukážkou s uvedením tých istých údajov (variabilný symbol: PSČ obce, poznámka pre prijímateľa: názov obce, farnosti alebo inštitúcie, v rámci ktorej ste zbierku organizovali).

Peniaze je potrebné odoslať čo najskôr po oficiálnom skončení zbierky.

Termín pre rok 2021 je 15. november 2021.

Vrátiť zvyšné sviečky cez kontaktnú osobu do Fóra života, ak ste sa nedohodli na inom mieste uskladnenia (v tom prípade dajte vedieť kontaktnej osobe, kde sviečky sú).

Máte aj fotografie? Pošlite nám fotky na sviecka@forumzivota.sk

ĎAKUJEME Vám! 

Veľmi si vážime všetko, čo ste tento rok spravili v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti. Vyzbierané peniaze podporia projekty konkrétnej pomoci Fóra života ako aj našu činnosť. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

 

MÁTE EŠTE OTÁZKY?

Obráťte sa na nás:

Sekretariát Fóra života, kancelaria@forumzivota.sk, tel. 0903 533 946